Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Een natuurgeneeskundig therapeut: therapeut, lid van de Beroepsvereniging VBAG, handelende als zelfstandig gevestigd Natuurgeneeskundige.

Cliënt: degene aan wie door de natuurgeneeskundig therapeut advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;

Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk van de natuurgeneeskundig therapeut wordt uitgeoefend;

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Therapeut, Cliënt, en Praktijkadres.

Artikel 2, Algemeen

De therapeut geeft advies aan de cliënt op (vanuit) het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld

Artikel 3, Basis

De therapeut adviseert de cliënt na een intake gesprek op basis van anamnese. Bij de start van de eerste behandeling gaan de therapeut en de cliënt een overeenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4, Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling

Bij het intake gesprek, of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. (Het tarief exclusief de BTW kan als service worden toegevoegd). Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen.

Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolgbehandelingen hebben plaats gehad, lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de therapeut gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 6, Betaling. Declaraties

Er wordt direct na de behandeling betaald met het pinautomaat. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de therapeut uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de therapeut gerechtigd om vanaf de dag daaropvolgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7, Verschuldigdheid

Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de therapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de therapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8, Tuchtrecht en klachtenregeling

Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaat gericht, zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut. Op het handelen van de therapeut is het “Klachtrecht” van Beroepsvereniging VBAG van toepassing.

Artikel 9,

In de reglementen is onder meer opgenomen het inzagerecht van de cliënt in het eigen dossier.

Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 37129314

Heb je vragen? Dan kun je een mail sturen en neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op.